Missie:
Onze missie is het bevorderen van de christelijke eenheid in Leerdam en omgeving, in ons getuigenis van onze Heer en Zaligmaker: ‘Jezus die de Christus is

Visie:
Dit doel willen we bereiken door elkaar toe te rusten voor – en te ondersteunen bij – evangelisatie.

Ontleend aan Efeze 4: 12 en 13

En Hij heeft sommigen gegeven… 12om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, 13totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, …

 

Efeze 4:12 heeft vanaf het ontstaan van de C.E.L. centraal gestaan. Dit kwam – en komt – tot uiting in bijvoorbeeld het beeldmerk (logo). In vers 12 staat de visie en in vers 13 de missie. Dit komt erop neer dat we de broeders en zusters in Christus willen opwekken en ondersteunen bij hun werk om de gemeenschap van christenen te laten groeien (evangelisatie). De Missie hierbij is om te komen tot eenheid van het geloof. Deze eenheid wordt gebouwd op het Fundament (1 Korinthe 3:11). Daarom staat de kennis van de Zoon van God – die Liefde is – centraal in deze eenheid.

Eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en Liefde in alle zaken
God roept ons middels de apostel Paulus in Romeinen 14:13 op:

‘laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven’

Deze oproep geldt ook in onze tijd, waarin veel mensen ‘de gezonde leer niet verdragen, maar zoeken wat het gehoor streelt en leraars voor zich verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten’. De C.E.L wil bijdragen aan eenheid tussen ieder die getuigt dat Jezus de Christus (1 Johannes 2: 22, 23) en het Hoofd van onze gemeenschap (Efeze 4:15) is.

In de praktijk
De C.E.L. is een interkerkelijk platvorm om de verschillende activiteiten van kerken meer op elkaar af te stemmen en om de samenwerking te bevorderen. Zo wordt eraan gewerkt om activiteiten van gemeenten bij elkaar bekend te maken. Het gaat hierbij met name om activiteiten, waarbij gemeenten het goede nieuws bekend willen maken bij mensen buiten hun gemeente. Naast deze communicatieve rol, organiseert de C.E.L. ook zelf activiteiten ‘over de kerkmuren heen’. Bij deze activiteiten is het de bedoeling op pad te gaan en anderen te motiveren om deel te nemen. Naast enkele terugkerende activiteiten, wordt ingespeeld op actuele omstandigheden met bijvoorbeeld gebedsacties.
Omdat we als mensen op eigen kracht niets kunnen bijdragen aan de missie, willen we elkaar opwekken om alles te doen met gebed en dankzegging.